RICAIP_Zahajeni_26092019_Predavani medaili

RICAIP_Zahajeni