Všeobecné informace o zpracování a ochraně osobních údajů

1 Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní společnost M Computers, s.r.o., IČO: 26042029, se sídlem Úlehlova 3100/10, Líšeň, 628 00 Brno, Česká republika, (dále též jako „prodávající“ či „správce“) v souvislosti se svou podnikatelskou činností zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o koupi zboží či poskytnutí služeb prodávajícího, (dále též jako „zákazníci“, „kupující“ či „subjekt osobních údajů“).

1.2. Správce tímto poskytuje informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), a v souladu s platnou vnitrostátní právní úpravou, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Správce v těchto informacích o zpracování a ochraně osobních údajů informuje subjekt osobních údajů o zpracování a ochraně osobních údajů, jeho právech, povinnostech správce, jakož i o dobách trvání zpracování a uchování osobních údajů dle vnitrostátní právní úpravy a nařízení GDPR.

1.3. V případě, že by některé ustanovení těchto Všeobecných informací o zpracování a ochraně osobních údajů bylo v rozporu s právními předpisy, pak se takové ustanovení těchto Všeobecných informací o zpracování a ochraně osobních údajů pro právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis.

1.4. Ustanovení Všeobecných informací o zpracování a ochraně osobních údajů jsou dostupné veřejně na webových stránkách a eshopu správce, přičemž subjekt údajů se s nimi kdykoliv může seznámit.

1.5. Tyto Všeobecné informace o zpracování a ochraně osobních údajů platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na https://www.mcomputers.cz/ 

2 Ochrana osobních údajů

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Osobními údaji jsou údaje, které kupující prodávajícímu sám poskytne, zejména:

 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní firma a sídlo kupujícího a kontaktní osoby,
 • telefonní číslo nebo elektronická adresa kupujícího (email),
 • adresa příjemce, pokud se liší od adresy kupujícího,
 • IČO a DIČ, je-li kupující plátcem DPH,
 • Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a SMS,
 • uživatelské jméno, heslo, nastavení účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení preference zasílání informací o stavu objednávek a speciálních nabídek emailem, pokud se kupující zaregistruje na webových stránkách obchodu,
 • údaje o chování kupujícího na webových stránkách prodávajícího, zejména zboží a služby, které si zobrazuje, odkazy, na které kliká, způsob pohybu po webových stránkách a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si webové stránky prohlíží, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení,
 • osobní údaje související s využitím call centra prodávajícího nebo návštěvou prodejny, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které kupující zasílá, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na prodejnách,
 • veškeré údaje, které kupující sdělil prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a jejím plněním,
  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

ÚČEL A PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
2.2. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR z titulu zákonné licence dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR k plnění konkrétních účelů, k nimž kupující udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, a k plnění konkrétní kupní smlouvy a práv a povinností z ní pramenících, přitom respektuje zásadu zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu pravdivé, přesné a úplné informace a písemně informovat prodávajícího o jakékoliv změně poskytnutých informací.

Osobní údaje subjektu osobních údajů zpracovává správce k následujícím účelům a z následujících důvodů:

 • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi správcem a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.
 • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na správce vztahují. Správce má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy uložené právními předpisy.
 • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Oprávněným zájmem správce může být uplatnění práv z kupní smlouvy uzavřené mezi správcem a zákazníkem. Oprávněným zájmem správce může být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanou službou či plněním kupní smlouvy.
 • Zpracování je na základě předchozího souhlasu zákazníka nezbytné pro marketingové účely správce, zejména zasílání obchodních či reklamních sdělení (zejména aktuálních nabídek zboží) na elektronickou adresu zákazníka a přizpůsobení vzhledu a nabídek na webových stránkách a eshopu správce k předpokládaného zájmu zákazníka dle údajů získaných ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení. Zákazník má právo kdykoli svůj souhlas odvolat.

POVINNOSTI SPRÁVCE
2.3. Prodávající se zavazuje shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění konkrétního účelu, k němuž kupující udělil souhlas či správce disponuje zákonným důvodem zpracování, a k naplnění účelu konkrétní kupní smlouvy, a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny; v této souvislosti se zejména zavazuje:

 • zajistit, že osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s GDPR, budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat účelu,
 • přijmout vhodná opatření, aby poskytl kupujícím stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná GDPR,
 • zajistit, aby měly k osobním údajům přístup pouze oprávněné osoby, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
 • v případě, že bude třeba, aby měly externí osoby správce, jež nejsou jeho zaměstnanci, přístup k některým osobním údajům zákazníků za účelem plnění specifikované sjednané služby poskytované správci (např. účetnictví), poskytnout tyto osobní údaje jen na základě předchozího souhlasu zákazníka a smlouvy o zpracování uzavřené mezi správcem a externí osobou, v níž budou vymezeny poskytované osobní údaje zákazníků a účel poskytnutí,
 • zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu GDPR, aby zajistil a byl schopen kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s GDPR tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat,
 • vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR,
 • řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu,
 • zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů,
 • postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat jim v této souvislosti nezbytnou součinnost.

DOBA A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.4. Prodávající uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění smluvních či zákonných povinností a po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Prodávající zpracovává osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Po uplynutí dané doby prodávající odstraní, tedy trvale zničí, veškeré osobní údaje kupujících na všech zařízeních a nosičích, s výjimkou případů, kdy jejich odstranění není možné, anebo kdy je jejich další uložení vyžadováno právními předpisy či oprávněnými zájmy prodávajícího.

2.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží, osob poskytujících účetní a obdobné provozní služby prodávajícímu, případně osob poskytujících softwarové a webové služby prodávajícímu, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího poskytovány dalším třetím osobám. Prodávající se zavazuje v takovém případě zajistit podpis smlouvy o zpracování osobních údajů se všemi třetími osobami, kterým budou v daných provozních případech předány osobní údaje ze strany prodávajícího, a to zejména za účelem zajištění maximální ochrany osobních údajů kupujícího.

2.6. Zaměstnanec prodávajícího, který zpracovává osobní údaje, k nimž má v rámci plnění svých pracovních povinností přístup, či třetí osoba pověřená prodávajícím ke zpracování osobních údajů kupujícího (dále jen „zpracovatel“), jsou povinni řídit se příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména GDPR) a dále vnitřními předpisy a postupy prodávajícího. Zejména jsou povinni:

 • nezjednávat si přístup či jinak zpracovávat osobní údaje nad rámec nezbytný pro výkon své práce,
 • zachovávat přísnou důvěrnost všech osobních údajů, k nimž mají přístup, a to i po ukončení pracovního poměru.

2.7. Kupující má zejména právo na:
informace a přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • opravu nepřesných údajů dle čl. 16 GDPR,
 • výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR,
 • vznesení námitky proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

2.8. Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů správce. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracovává správce osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.

Kupující může uplatnit svá práva či podat stížnost písemně na adrese sídla prodávajícího nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.