Dotační projekty

FVE pro budovu k podnikání M Computers

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004484

Naše společnost se v rámci ekologické udržitelnosti zaměřila na využití solární energie – za podpory fondů Evropské unie vznikl projekt FVE pro budovu k podnikání M Computers.

Hlavním cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro budovu určenou k podnikání společnosti M Computers s.r.o. – FVE bude instalována na naši zlínskou pobočku. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie a k navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie pro podnikatelskou činnost.

Zahájení realizace projektu proběhlo v dubnu 2023 s plánovaným ukončením v červnu 2024.

Projekt je spolufinancován z Národního plánu obnovy, vlastníkem komponenty a implementujícím subjektem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.


Vzdělávání zaměstnanců M Computers II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011899

M Computers se soustředí na vysokou kvalifikovanost svých zaměstnanců, kdy jsme opětovně využili možnosti rozšířit  si naše znalosti za podpory Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců M Computers II.

Zahájení realizace projektu proběhlo v říjnu 2019, kdy i tentokrát projekt potrvá 24 měsíců.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do podnikového vzdělávání se v průběhu projektu zapojí 24 zaměstnanců společnosti. Jednotlivé kurzy budou zaměřeny dle odbornosti příslušných zaměstnanců, přičemž největší část finančních prostředků bude alokována na školení v oblasti Specializovaného IT.

Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávání zaměstnanců společnosti napříč podnikovou strukturou s důrazem na odborné znalosti. Vzdělávací program je koncipován tak, aby posílil jak teoretické znalosti, tak i odbornou kvalifikaci a dovednosti zaměstnanců. Věříme, že realizace projektu pomůže k trvale udržitelnému rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti naší firmy.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Rekonstrukce objektu k podnikání M Computers

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0008041

Společnost M Computers s.r.o. se zaměřila na rozvoj podnikání a vybudování vhodných prostor k podnikatelským aktivitám.

Naše společnost M Computers s.r.o. získala z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost finanční prostředky na projekt s názvem Rekonstrukce objektu k podnikání M Computers. V rámci projektu bude zbourán stávající naprosto nevyhovující objekt ve starém průmyslovém areálu typu brownfield a na jeho místě postavena nová budova sloužící k podnikatelským aktivitám společnosti M Computers s.r.o.

V současnosti provozujeme svoji činnost na několika místech (Dačice, Brno a Zlín). V Brně v pronajatých kancelářských prostorech, které již zdaleka nedostačují našim potřebám a to jak z kapacitních, tak funkčních (zejména s ohledem na výrobu) důvodů. Cílem projektu je proto využití objektu typu brownfield a jeho přebudování na moderní budovu s odpovídajícím výrobním, skladovacím, administrativním a sociálním zázemím, včetně rekultivace přilehlých ploch. Nemovitost se nachází v bývalém areálu společnosti Zetor, ve městě Brně. Jedná se o typický brownfield, který je již dlouhou dobu problémovým místem této lokality, neboť budovy zde nejsou nijak využívány a chátrají. Podle statického posudku je budova určena k demolici – má nedostatečně dimenzované základy, objekt si nerovnoměrně sedá, praskliny v obvodovém zdivu narušují statiku objektu. Chybí také funkční přípojky vody, plynu, elektřiny.

Cílem projektu je přebudování objektu typu brownfield na moderní budovu s dostatečnou výrobní a skladovací kapacitou, což umožní další růst naší společnosti včetně rekultivace okolí brownfieldu, tak aby byla zachována zeleň v okolí objektu. Vzhledem k faktu, že stávající objekt, který je součástí původního průmyslového areálu, je zcela nevyhovující a pro rekonstrukci nevhodný, bude zbourán a na jeho místě vystavěn nový podnikatelský objekt.

Očekávají se následující změny: přestěhování do moderních prostor s dostatečnou kapacitou, zlepšení dopravní obslužnosti, zlepšení bezpečnosti práce, zlepšení pracovních podmínek na pracovišti, pozitivní dopad na lokalitu, ve které je projekt realizován a kde se nyní nacházení nevyužitelné objekty.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondupro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

eu mpo

Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti M Computers

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004900

Společnost M Computers s.r.o. se zaměřila na vzdělávání svých zaměstnanců a zvýšení jejich kvalifikace.

Naše společnost M Computers s.r.o. získala z Operačního programu Zaměstnanost finanční prostředky na projekt s názvem Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti M Computers. Zahájení realizace projektu proběhlo v říjnu 2016. Projekt potrvá 24 měsíců.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do podnikového vzdělávání se v průběhu projektu zapojí 23 zaměstnanců společnosti. Jednotlivé kurzy budou zaměřeny dle odbornosti příslušných zaměstnanců, přičemž největší část finančních prostředků bude alokována na školení v oblasti Specializovaného IT.

Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávání zaměstnanců společnosti napříč podnikovou strukturou s důrazem na odborné znalosti. Vzdělávací program je koncipován tak, aby posílil jak teoretické znalosti, tak i odbornou kvalifikaci a dovednosti zaměstnanců. Věříme, že realizace projektu pomůže k trvale udržitelnému rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti naší firmy.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.